PREAMBULE SPORTTOURU – ZÁKLADNÍ PRINCIPY, PODSTATA

 • Soutěž SPORTTOUR OPAVA open 2016 (ST 2016, ST 16) je samostatnou soutěží.

 Je 19. ročníkem OPAVSKÉHO SPORTOVNÍHO POHÁRU

  • Soutěž SPORTTOUR OPAVA open je celoročním seriálem – dlouhodobou soutěží

 — konanou v průběhu kalendářního roku,

 — složenou z dílčích soutěží vypsaných v různých sportovních disciplínách,

 — vyhodnocovanou na principu přidělování bodů účastníkům podle výsledků, dosažených v jednotlivých dílčích soutěžích, a na sčítání těchto bodových zisků.

  • Soutěž SPORTTOUR je soutěží vypsanou pro otevřený okruh dobrovolných zájemců, kteří po splnění podmínek tvoří jednoznačně vymezený okruh účastníků.

  • Soutěž SPORTTOUR je soutěží organizovanou na základě vymezených pravidel, jejichž dodr-žování po stránce sportovní i organizační považuje pořadatel za principiální ze strany své i ze strany účastníků.

 SPORTTOUR je hlavní název soutěže, platný pro léta 1998–2016. OPAVSKÝ SPORTOVNÍ POHÁR je obecným pojmenováním, vystihujícím princip a hlavní oblast působení.

Mottem soutěže je heslo 'NEJVĚTŠÍ VÍTĚZSTVÍ – VÍTĚZSTVÍ NAD SEBOU' (Calderón). Cílem účastníků má být úsilí o dosažení vítězství nad sebou a o dosažení co nejlepšího umístění.

POŘADATEL

Pořadatelem, ředitelem a hlavním rozhodčím soutěžního seriálu ST 2016 je Arnošt Pavelek. Soutěž řídí řídící skupina ve složení Arnošt Pavelek, Eliška Pavelková (mají společně 1 hlas), Jan Ticháček, Vít Peterek (mají každý po 1 hlase).

OBSAH SOUTĚŽE

Vypsány jsou soutěže jednotlivců – mužů a žen - v hlavním hodnocení MASTER a v hodnocení HOBBY.

Hodnocení HOBBY je určeno pro ty účastníky, kteří nebudou zapsáni plným zápisem. Hlavní hodnocení je určeno pro všechny účastníky.

Vypsány jsou také soutěž týmů a soutěž dvojic (muž+žena).

 

OKRUH MOŽNÝCH ÚČASTNÍKŮ

Účastníkem-jednotlivcem ST 2016 může být každý zájemce, narozený v roce 2000 nebo dříve.

V rámci některých dílčích soutěží jsou vypsány také kategorie naději, jejichž účastníkem může být zájemce narozený v roce 2001 nebo později. Pro naděje není vypsáno souhrnné hodnocení.

V dílčích soutěžích mohou naděje soutěžit v kategoriích [A] 13-15 let, [B] 10-12, [C] do 9 let, podle věku dosaženého v roce 2016.

PŘIHLÁŠKY A ZÁPIS DO SOUTĚŽE

FORMY PŘIHLÁŠEK

Pro zájemce o účast v seriálu SPORTTOUR OPAVA open 2016 jsou k dispozici dvě formy přihlášky:

1 •  Přihláška KOLEKTIVNÍ - tuto formu volí přihlašující subjekt (firma, společnost, škola a jiné sdružení). Přihláška je zároveň přihláškou TÝMU do týmové soutěže; bude brána jako přihláška ve statusu HOBBY pro ty dílčí soutěže, k nimž se budou členové týmu na soupisce přihlášky registrovat. Pro jednotlivce, kteří jsou uvedeni na soupisce, je přihláška zároveň jejich přihláškou do soutěže jednotlivců. Přihláška je určena pro 3 až 16 zájemců-jednotlivců. Jmenovitě lze přihlášku doplňovat postupně.

2 •  Přihláška INDIVIDUÁLNÍ - tuto formu volí samostatně se přihlašující zájemce-jednotlivec. Individuálně přihlášení zájemci mohou vytvářet po dohodě TÝMY pro týmovou soutěž. Přihlášku TÝMU podávají tito zájemci po vzájemné dohodě, následně po individuálním přihlášení.

DRUHY ZÁPISU A SAZBY

Možné druhy zápisu platí pro obě formy přihlášky – INDIVIDUÁLNÍ i KOLEKTIVNÍ.

1 • Zápis FULL • platí pro účast v plném rozsahu dílčích soutěží bez omezení dle skladby soutěže;

Výchozí sazba pro zápis FULL je 800 Kč.

Účastník na zápis FULL je zařazen do hlavního hodnocení MASTER.

2 • Zápis HOBBY • platí pro účast v rozsahu 3, 6, 9, - platí pro účast v rozsahu max. udaného počtu soutěží dle účastníkova výběru (výběr předem nehlásí).

Výchozí sazba je 60 Kč x zamýšlený počet soutěží. Později lze zápis rozšířit do kterékoli vyšší úrovně.

Účastník, přihlášený prvotně zápisem HOBBY, je zařazen do hodnocení HOBBY i do hlavního hodnocení MASTER.

Sazba pro KOLEKTIVNÍ přihlášku je 60 Kč za každého člena na soupisce a za 1 jeho předpokládanou účast. Bude-li tato přihláška pořadatelem ST přijata a zápisné uhrazeno, bude pokrývat celkem 12 účastí. Tyto účasti budou brány jako účasti ve statusu HOBBY 3. Bude-li mít jednotlivý účastník později zájem o rozšíření svého zápisu do vyšší úrovně, uhradí zbývající částku.

 

 

 

Zápis (jako prvotní zápis) je možný nejpozději před třetí soutěží od konce seriálu ST 16. Rozšíření zápisu je možné i později.

Výběr soutěží nemusí účastník předem nahlásit.

 

 Některé individuální dílčí soutěže jsou vypsány jako OPEN, tzn. Že se jich může zúčastnit každý zájemce, který se k soutěži předem přihlásí a přijetí přihlášky mu je mailem potvrzeno. Některé z těchto soutěží jsou vypsány jako „Opavský“ např. KROS.

PROVEDENÍ ZÁPISU A TERMÍNY

 Pro všechny formy zápisu platí, že splněním podmínek se rozumí odevzdání přihlášky a uhrazení zápisného.

Odevzdání přihlášky – zájemce nebo přihlašující subjekt vyplní přihlášku(formulář – bude k dispozici na stránce SPORTTOURU po oficiálním vydání propozic na internetové stránce SPORTTOURU nebo v tištěné formě při první soutěži seriálu 2016 vydaný pořadatelem); formulář obsahuje smluvní podmínky pro účast v soutěži, a odevzdá jej pořadateli; smluvní podmínky jsou také obsahem této NABÍDKY. Je možná písemná nebo elektronická forma vyplnění a odeslání přihlášky (z adresy www.sporttour.org). V případě potřeby, nedostupnosti internetu apod., na telefonické oznámení formulář přihlášky pořadatel zájemci doručí.

Uhrazení zápisného může být provedeno:

– převodem nebo poukázáním na účet pořadatele (číslo účtu pořadatele: 19-678180287/0100); nikoli zasláním poštou na adresu pořadatele. K jednotlivým dílčím individuálním soutěžím se zájemce, přihlášený již k seriálu SPORTTOUR OPAVA open, se musí přihlásit prostřednictvím internetového formuláře předem ve stanoveném termínu. Svou účast pak potvrzuje při registraci na místě konání soutěže.

– v případě INDIVIDUÁLNÍCH přihlášek může být provedeno v hotovosti na místě prezentace k dílčí soutěži. 

 Splnění podmínek pro zápis musí být uskutečněno před první účastí zájemce v dílčí soutěži. Podmínky jsou splněny okamžikem, kdy pořadatel obdrží přihlášku i zápisné.

Doporučené termíny pro přihlášky a úhrady zápisného:

 1. termín = 15.1.2016 - odevzdat přihlášku,

 2. termín = 30.1.2016 (termín první dílčí soutěže) - uhradit zápisné,

 3. termín = kdykoli v průběhu trvání seriálu, nejpozději však před třetí soutěží od konce.

Pořadatel doporučuje zájemcům splnění podmínek včas. Nestane-li se tak nejpozději 1 měsíc před zamýšlenou první účastí v dílčí soutěži, pořadatel negarantuje, že k dané soutěži bude účastník přijat (pokud by byl vysoký počet zájemců).

DODÁTKOVÉ ZÁPISNÉ A DODÁTKOVÝ PODÍL NA NÁKLADECH

Pro zápis k účasti v dílčích soutěžích je stanoveno dodatkové zápisné - pro individuální dílčí soutěže ve výši 50 Kč, hradí účastník v rámci registrace k dílčí soutěži v hotovosti. 

Pro vybrané soutěže, u nichž přímé náklady (pronájem sportovišť a nákup materiálu) překročí částku cca 2500 Kč, může pořadatel stanovit doplatek (k běžnému zápisnému 50 Kč).

Stanovení doplatku lze očekávat v případě SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ (cca 200 Kč),  případně v závislosti na cenách roku 2016, i v případě jiných soutěží. Součástí zápisného k seriálu ST 16 není úhrada případné organizované dopravy, ubytování, stravování a vstupného na VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ.

 

 SPORTTOUR 2016 - SKLADBA SOUTĚŽE

 

1 BP SPORTTOUR • BENČPRES     SO 30.1.
2 SL SPORTTOUR • SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ NA OPEN SO 6.2.
3 BL OPAVSKÝ SPORTTOUR • BĚH NA LYŽÍCH NA OPEN SO 6.2.
4 SI SPORTTOUR • ŠIPKY     SO 27.2.
5 B SPORTTOUR • BADMINTON     SO 19.3.
6 ST SPORTTOUR • STOLNÍ TENIS NA   SO 9.4.
7 K SPORTTOUR • KUŽELKY     PÁ 22.4.
8 P OPAVSKÉ SPORTTOUR • PLAVÁNÍ NA OPEN SO 23.4.
9 OB SPORTTOUR • ORIENTAČNÍ BĚH NA OPEN SO 7.5.
10 AD SPORTTOUR • ATLETIKA NA   SO 28.5.
11 KR OPAVSKÝ SPORTTOUR • KROS NA OPEN PÁ 10.6.
12 DB SPORTTOUR • DÁLKOVÝ BĚH NA OPEN SO 18.6.
13 TM SPORTTOURTÝMOVÁ SOUTĚŽ     SO 27.8
14 MG SPORTTOUR • MINIGOLF NA   SO 3.9.
15 IB OPAVSKÉ SPORTTOUR • IN–LINE BRUSLENÍ NA OPEN NE 11.9.
16 BC OPAVSKÝ SPORTTOUR • BIKE–CROSS NA OPEN SO 24.9.
17 SK SPORTTOUR • STŘELECKÝ KROS NA   SO 8.10.
    SPORTTOUR •  VICTORY CEREMONY VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ     PÁ 11.11.

   

Uvedené termíny jsou předběžné. V případě vyšších počtů účastníků mohou být v některých soutěžích vypsány kvalifikace, které by se konaly zpravidla v týdnu před příslušnou víkendovou soutěží

 

 V případě, že z vynucených důvodů (nezpůsobilost sportoviště či nepředvídané organizační komplikace) nebude možné soutěž v naplánované době uskutečnit, může pořadatel soutěž odložit či zrušit bez náhrady.

 

 OPEN = informativně – soutěž vypsána i pro účastníky mimo hodnocení SPORTTOURU, tito se mohou dodatečně přihlásit v rozsahu některého z vypsaných formátů.

 

NA = soutěž je vypsána i pro naděje

 

  

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST

 

Účastník (zájemce o účast) prohlašuje, že

 

startuje v soutěži dobrovolně, s vědomím bezpečnostních rizik

 

• nese odpovědnost za své konání v soutěži

 

• má aktuální lékařsky potvrzenou způsobilost ke startům v dílčích soutěžích

 

• akceptuje propozice a pravidla soutěže a pokyny pořadatele, zavazuje se je znát a dodržovat

 

zavazuje se soutěžit v rámci fair-play a slušného chování a usilovat o co nejlepší výsledek

 

• bere na vědomí, že doba rozcvičování, mimo oficiálně stanovenou dobu nebo mimo dobu a prostor, pro které jsou stanoveny rozcvičovací úkony, není kryta pořadatelskou službou a pořadatel neodpovídá za případná rizika spojená s konáním účastníka

 

• bere na vědomí, že pořadatel neodpovídá za případné škody, které účastníkovi vznikly jeho účastí v soutěži, včetně ztrát odložených osobních věcí v šatnách či jinde, za případnou újmu na zdraví, kterou si účastník způsobil absolvováním soutěže nebo bezprostředně před soutěží či po ní, za případné újmy jakéhokoli druhu, k nimž došlo v přípravě na soutěže, při dopravě k soutěži či zpět nebo při jiné související činnosti.

 

 

 

USTANOVENÍ PRO TÝMY A PRO DVOJICE

 

1 • Možnosti založení TÝMU a ustanovení pro složení

 

TÝM lze založit odevzdáním přihlášky se soupiskou členů týmu. Tým mohou tvořit muži a ženy.

 

Vytvoření týmu závisí na tom, jakou formou přihlášky byli přihlášeni jeho členové k ST 16:

 

a) Účastníci, přihlášení formou KOLEKTIVNÍ přihlášky, vytvářejí tým automaticky (firemní tým, školní tým, tým sdružení nebo jiného subjektu).

 

b) Účastníci, přihlášení formou INDIVIDUÁLNÍ přihlášky, vytvářejí tým dobrovolnou dohodou.

 

Maximální počet členů v týmu je 5 bez dalšího omezení.

 

2 • Možnosti založení DVOJICE a ustanovení pro složení

 

DVOJICI lze založit odevzdáním přihlášky se soupiskou členů dvojice. Členství ve dvojici je dobrovolné. Dvojici mohou tvořit muž a žena.

 

Účastník nemůže být zapsán a podílet se na hodnocení současně ve více než jedné dvojici, je ale možné přechodné nebo trvalé zařazení v jiné dvojici. Každý účastník může během ST 16 jedenkrát změnit členství ve dvojici trvale.

 

3 • Termín pro odevzdání přihlášek týmů a dvojic

 

Prvotní termín je v den před dnem konání první dílčí soutěže. Každé další přihlášení týmu či dvojice je platné od uzávěrky prezentace dílčí soutěže, následující po odevzdání přihlášky. Přihlášení týmů a dvojic jsou možné prostřednictvím  www.sporttour.org  nebo odevzdáním písemné přihlášky.

 

  

Změny na soupisce týmu jsou možné prostřednictvím  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo může být změna nahlášena při prezentaci k první soutěži, od které má platit. Je-li změna nahlášena prostřednictvím e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nenastane od té doby třetí den, musí být platnost změny písemně potvrzena při registraci. Změny na přihláškách nebo na soupiskách upřesní DETAILNÍ PROVÁDĚCÍ REGULE. 

 

  

USTANOVENÍ PRO NADĚJE

 

Oprávněná osoba, jež má zájem o účast dítěte v dílčí soutěži v kategorii nadějí, může přihlásit dítě k dílčí soutěži, která je pro naděje vypsána. Přihlašující osoba nese za konání dítěte odpovědnost.

 

Přihlášení dítěte se koná v rámci prezentace ke zvolené dílčí soutěži.

 

Zápis dítěte k dílčí soutěži nadějí je bezplatný. Souhrnné hodnocení nadějí není vypsáno.

 

  

SKLADBA SOUTĚŽE, BODOVÁNÍ, STANOVENÍ POŘADÍ

 

Skladba soutěže je dána přehledem SPORTTOUR 2016 – SKLADBA SOUTĚŽE. Tento přehled obsahuje také základní ustanovení o obsahu dílčích soutěží a o způsobu stanovení pořadí v nich.

 

Účastníkům dílčích soutěží ST 16 jsou přidělovány bodové zisky za umístění. Bodové zisky jsou přidělovány účastníkům podle přehledu SPORTTOUR 2016 – BODOVACÍ TABULKA.

 

Podstatou soutěže je dosažení co nejvyšší výsledné  bodové hodnoty.

 

Výsledná bodová hodnota účastníka-jednotlivce je dána:

 

- v hlavním hodnocení součtem 11 nejlepších bodových zisků za umístění. Jedenáctý nejlepší výsledek bude započten dvakrát.

 

- v hodnocení HOBBY součtem 6 nejlepších bodových zisků za umístění.

 

Při rovnosti výsledného součtu rozhoduje roční koeficient (průměr získaných bodů za umístění z 16 posledních dílčích soutěží), při rovnosti vyšší věk.

Při výběru započítávaných výsledků platí přednostně zisky vyšší.

 

Od výsledné bodové hodnoty budou odečteny případné body na základě sankcí za přestupky, pokud se jich účastník dopustí.

 

Výsledná bodová hodnota týmu a dvojice je dána:

 

- v hodnocení týmů součtem všech bodových zisků za umístění týmu + konečný výsledek týmové soutěže.

 

- v hodnocení dvojic součtem 11 nejlepších bodových zisků za umístění. Jedenáctý nejlepší výsledek bude započten dvakrá

+ konečný výsledek týmové soutěže. 

 

Při rovnosti výsledného součtu rozhoduje součet bodů získaných členy týmu, dvojice, pro individuální hodnocení; při rovnosti věkový průměr aktuálních členů týmu, dvojice.

 

Pro kolektivy i dvojice platí, že jejich členové se mohou podílet na hodnocení jen po dobu, kdy jsou jejich členy. Pokud člen dvojice na dobu trvalou vytvoří jinou dvojici, nemůže po tuto dobu původní dvojice získávat body žádného z členů.

 

Umístění týmu, dvojice v dílčí soutěži podle pomocných bodů

 

 •  

  V individuální dílčí soutěži je umístění týmu i dvojice dáno součtem bodů, které získají zástupci týmu, dvojice za umístění.

  V TÝMOVÉ soutěži je umístění týmu i dvojice dáno součtem bodů, které by získala zastoupená družstva podle BODOVACÍ TABULKY; případná kombinovaná družstva (složená nikoli z jednoho týmu) získají poloviční počet bodů. V soutěži ATLETIKA je umístění jednotlivce dáno součtem bodů, které by tito jednotlivci získali podle BODOVACÍ TABULKY.

   

  SPORTTOUR 2016 – BODOVACÍ TABULKA

    

   

muži

 

 ženy, dvojice

 

týmy

 

  

 

umí-stění

 

 

body

 

 

umí-stění

 

 

body

 

 

umí-stění

 

 

body

 

 

umí-stění

 

 

body

 

 

umí-stění

 

 

body

 

 

umí-stění

 

 

body

1

25

 

21

3,8

 

41

0,9

 

1

25

 

16

3

 

1

15

2

22

 

22

3,6

 

42

0,8

 

2

20

 

17

2,7

 

2

12

3

20

 

23

3,4

 

43

0,7

 

3

17

 

18

2,4

 

3

10

4

18

 

24

3,2

 

44

0,6

 

4

15

 

19

2,2

 

4

8

5

17

 

25

3

 

45

0,5

 

5

13

 

20

 

2

 

5

6

6

16

 

26

2,8

 

46

0,4

 

6

12

 

21

1,8

 

6

5

7

15

 

27

2,6

 

47

0,3

 

7

11

 

22

1,6

 

7

4

8

14

 

28

2,4

 

48

0,2

 

8

10

 

23

1,4

 

 

8

3

9

13

 

29

2,2

 

49

0,1

 

9

9

 

24

1,2

 

9

2

10

12

 

30

2

 

jiné

0

 

10

8

 

25

1

 

10

1

11

11

 

31

1,9

 

 

 

 

11

7

 

26

0,8

 

jiné

0

12

10

 

32

1,8

 

 

 

 

12

6

 

27

0,6

 

 

 

13

9

 

33

1,7

 

 

 

 

13

5

 

28

0,4

 

 

 

14

8

 

34

1,6

 

 

 

 

14

4

 

29

0,2

 

 

 

15

7

 

35

1,5

 

 

 

 

15

3,5

 

jiné

 

0

 

 

 

16

6

 

36

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

5,5

 

37

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

5

 

38

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

4,5

 

39

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

4

 

40

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neabsolvuje-li účastník celou soutěž, bude jeho bodový zisk za umístění krácen:

 

• absolvuje-li alespoň stanovenou nadpoloviční část, zisk bude krácen na 2/3

 

• absolvuje-li alespoň stanovenou minimální část, zisk bude krácen na 1/3

 

• neabsolvuje-li ani stanovenou minimální část, je mu započtena nulová hodnota bodů za umístění.

 

V případě shodného umístění dvojic, týmů, se pro hodnocení bere střední umístění. Výsledná hodnota bude vždy zaokrouhlena na desetinu směrem dolů.

 

  

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

  

PROPOZICE SPORTTOUR 2016 | NABÍDKA platí ode dne jejich vydání.

 

V případě nízkého zájmu o účast může pořadatel soutěžní seriál odvolat, s vrácením odpovídající části uhrazených zápisných. 

Předběžné kritérium pro potvrzení konání či odvolání soutěže je očekávaný průměr účasti v ST 16 z přihlášek do 30.1.2016: nedosáhne-li tento počet hranice 30, bude zváženo odvolání soutěže.

 

Informace o stavu zápisů i o rozhodnutí o konání soutěže viz internetová stránka www.sporttouropava.cz.

 

Nejpozději v době potvrzení konání soutěže budou vydány také navazující součásti PROPOZIC ST 16